Šolska pravila

(izvleček)

Uvod
Šolska pravila so dopolnitev tistih, ki jih določa zakonodaja (Zakon o šolski prehrani, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah …).
Gimnazija Želimlje nudi dijakom ustrezno vzgojo in izobrazbo. Vzgoja temelji na načelih preventivnega vzgojnega sistema Janeza Boska.
Cilji, ki jih želimo doseči, so visoki, zato vsi težimo k ustvarjanju razpoloženja in okolja, ki bo vsem omogočalo čim uspešnejše doseganje izobraževalnih in vzgojnih ciljev. Drug drugemu pomagamo, da bo čim več dijakov doseglo največ, kar zmorejo.
Zaradi osebnega zadovoljstva in samopotrditve se trudimo za letni uspeh in uspeh na maturi.
Pri vzgoji sodelujemo profesorji, dijaki, starši in vzgojitelji. Srečujemo se na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, predavanjih za starše … Starši se lahko s profesorji dogovorijo za individualen pogovor.
Temelj za uspešno delo je vzajemna obveščenost o vsem, kar bi utegnilo pospeševati doseganje začrtanih ciljev ali preprečevati negativne pojave.

Šolski prostor
Šolski prostor vključuje šolske prostore, igrišča in dvorišča, ki jih omejuje cesta okoli poslopja Gimnazije Želimlje. Poleg tega so v šolski prostor vključena tudi igrišča ob šoli. Med poukom in izpiti dijaki teh prostorov in površin ne smejo zapustiti, razen če je tako dogovorjeno z razrednikom oziroma odgovornim profesorjem. Dijaki, ki niso v domu, se morajo o svojem odhodu v dijaški dom dogovoriti z razrednikom in dežurnim vzgojiteljem.
Med šolsko uro so dijaki v matični ali specializirani učilnici, med prosto uro pa ostanejo v razredu ali so v čitalnici.
V specializiranih učilnicah se zadržujemo le v navzočnosti profesorja. Upoštevamo navodila, ki veljajo za te prostore. Posebej pazimo, da opreme in aparatur ne poškodujemo.
Šolski prostor je kot naš dom, zato skrbimo, da se v njem počutimo prijetno in domače. Skrbimo za njegovo urejenost in snažnost ter ne povzročamo škode. Jemo le v jedilnici. Šolski prostori (učilnice, hodniki, laboratoriji …) niso namenjeni prehranjevanju in družabnim igram, ki sodijo na dvorišče ali v klub.
Ob prihodu v šolo se dijaki preobujejo v copate, ki ne puščajo sledi; čevlje, vetrovke, dežnike in drugo, kar ne sodi v razred, pustijo v garderobi.
Dijaki lahko osebne stvari hranijo v garderobnih omaricah. Ključ garderobne omarice dobijo pri razredniku in ga njemu tudi vrnejo. Zanj plačajo kavcijo 5 EUR.
Po pouku dijaki vse osebne predmete odnesejo iz šolskih učilnic. Tam ne puščajo ničesar.
Za dogovorjeni red v učilnicah skrbita reditelja.
V vsaki učilnici je več oglasnih desk. Ena je namenjena uradnim obvestilom. Na uradna sporočila ne pišemo ničesar. Druge oglasne deske so namenjene razredni skupnosti – prijetnemu razpoloženju, ustvarjalnosti in obveščanju.
V času pouka poskrbimo, da v šolskih prostorih, pod okni učilnic in v bližnji okolici šole ni hrupa.
Kapela naj bo kraj, kjer lahko vsak posameznik najde priložnost za trenutke zbranosti in umirjenosti.

Šolski red
Pozdrav je izraz spoštljivega odnosa in prijateljstva. Na začetku ure dijaki pozdravijo profesorja, on pa njih; pozdrav pomeni dobrodošlico in željo, da bi šolsko uro lepo preživeli. Ob koncu ure se primerno poslovimo.
Govorjenje je izraz kulture duha. Kulturo govorjene in pisane besede skrbno gojimo, saj je lep jezik odraz osebnosti. Nepotrebnim tujim izrazom se izogibamo. Prostaških besed ne uporabljamo.
K pouku prihajamo pravočasno, načrtovane izostanke najavimo. Pri pouku skrbimo za primerno urejenost in sodelovanje. K šolskim aktivnostim prihajamo urejeni tako, da s tem izražamo spoštljiv odnos do drugih in do dela, ki ga opravljamo.
Če profesorja 10 minut po zvonjenju ni v razred, reditelja njegovo odsotnost javita v zbornico ali ravnatelju.
Dijaki, ki nimajo nujno potrebnih pripomočkov za pouk (predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov, pisalnega pribora, za športno vzgojo športnih copat, telovadnih hlač ali dresa) in s tem onemogočajo delo, lahko prejmejo vzgojni ukrep.
Vedenje v športni dvorani in v prostorih, ki sodijo zraven, ureja poseben pravilnik, ki velja za vse. Vstop je možen samo v čistih športnih copatih, s katerimi ne prinašamo prahu, peska ali druge umazanije. Športni pedagogi ustreznost športnih copat preverjajo.
Pri igri se izogibamo grobosti in nasilju. Igra naj ustvarja prijateljstvo in sodelovanje ter krepi požrtvovalnost in vzdržljivost duha in telesa.
Osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem morajo biti v času pouka, izpitov in mature izključene. Dijaki jih ne uporabljajo in nimajo shranjenih na vidnih mestih, temveč v torbah ali garderobnih omaricah.
Prizadevamo si za zdravo življenje, zato je v naši ustanovi prepovedano kajenje, prinašanje alkoholnih pijač in omamnih sredstev ter njihovo hranjenje in uživanje.
Dijak, ki je iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri pouku, se v času šolske ure nahaja v istem prostoru kot sošolci. Če to ni mogoče, lahko ravnatelj določi drugače.
Dijak, ki mu je začasno prepovedano prisostvovati pri pouku, v tem času ne prihaja v šolo. Roke za izpolnitev vseh v tem času zapadlih obveznosti določita učitelj in razrednik po njegovi vrnitvi v šolo.
Pri nekaterih nadstandardnih dejavnostih (mednarodna potovanja, ekskurzije, dnevi komunikacije …) veljajo posebna pravila, s katerimi šola seznani dijake in starše oz. skrbnike pred začetkom dejavnosti.

Izostajanje
Za čas bivanja v dijaškem domu izostanke praviloma opravičuje dijakov vzgojitelj; druge izostanke opravičijo starši oz. skrbniki.
Kot odsotnost ne štejemo ur, pri katerih je dijak manjkal zaradi udeležbe na tekmovanjih in prireditvah, na katerih je zastopal šolo.
Če dijak ne ravna v skladu z navodili in zahtevami učiteljev, če jih ovira ali moti pri delu, če ogroža druge dijake ali učitelja, lahko ta zahteva, da dijak zapusti razred in odide v knjižnico ali drug prostor, ki ga določi učitelj. Takšno dijaško vedenje se obravnava kot kršitev šolskih pravil. To učitelj takoj vpiše v dnevnik razreda in o tem obvesti razrednika.
V primeru, da dijak sodeluje pri zunajšolski dejavnosti, razrednika o tem obvesti mentor.
Razrednik lahko odobri redno zamujanje dijaka k pouku oz. redno odsotnost od pouka (npr. priprave na maturo na drugi šoli), vendar mora pred tem pridobiti soglasje ravnatelja. Kljub odsotnosti od ure mora dijak izpolnjevati vse obveznosti, kakor da bi bil pri uri prisoten.

Prehrana
Šola dijakom omogoča prehrano: malico in kosilo. Pri malici in kosilu se dijaki identificirajo z obeskom, ki ga dobijo v tajništvu (kavcija: 2 EUR). Identifikacijo s tujim obeskom se šteje za kršitev in se jo lahko sankcionira z vzgojnim ukrepom.
Na malico se dijaki prijavljajo za celo leto, odpovejo jo lahko ob koncu meseca. Pri obračunu stroškov za malico se dijakom ne upošteva obrokov za čas, ko so bili odsotni več kot tri dni in so to ustrezno javili v tajništvo. Na subvencionirano kosilo se lahko naročijo do preklica. Petkovo popotno kosilo je treba naročiti do torka.
Subvencionirano kosilo je treba odjaviti v tajništvu en dan prej. V primeru bolezni je dijak do subvencije upravičen za prvi dan odsotnosti. Če starši oziroma dijak kosila ne odjavijo (pravočasno) in ga dijak ne prevzame, ga je kljub subvenciji, ki mu pripada, dolžan plačati v celoti (2,42 EUR).
V primeru odsotnosti zaradi dejavnosti, ki jih organizirata Gimnazija Želimlje in/ali Dom Janeza Boska, odsotnost dijakov v tajništvo sporoči oseba, zadolžena za izvedbo programa.
Prehrano se obračunava konec meseca in plačuje skupaj z drugimi stroški. Glede subvencioniranega obroka veljajo tudi določila, zapisana v Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. RS 3/2013).

Šolska pravila ocenjevanja znanja
Načine in roke za izpolnjevanje obveznosti, določenih z učnim načrtom, na začetku šolskega leta predstavi vsak učitelj za svoj predmet v vseh razredih, v katerih poučuje. Prav tako dijake seznani s potrebnim številom ocen, ki jih morajo pridobiti med šolskim letom.
Ob pisnem ocenjevanju ustvarjamo razpoloženje, ki vsakomur omogoča zbranost in nudi pogoje za dobro opravljeno delo. Poštenost zahteva spoštovanje določenih in dogovorjenih pravil.
V primeru nedovoljenih pripomočkov v času ocenjevanja ter v primeru iskanja in poskusov pomoči lahko učitelj da nezadostno oceno tako dijaku, ki si je skušal pomagati na nedovoljen način, kot tudi dijaku, ki mu je pri tem pomagal (npr. prišepetavanje).
Nezadostno oceno dobi dijak tudi v primeru, ko pri pisnem ocenjevanju takoj po prejemu naloge odda nerešeno nalogo oz. ustrezno dokumentacijo oz. pri ustnem ocenjevanju ne odgovarja, potem ko ga je profesor poklical, da bi ga ocenil.
Če je pri pisnem ocenjevanju znanja več kot 35 % izdelkov ocenjenih z nezadostno oceno, se pisanje ponovi. V teh 35 % ne sodijo nezadostne ocene, pridobljene zaradi kršenja pravil o ocenjevanju znanja.
Ocene v redovalnici so enako velike in zapisane z leve proti desni v kronološkem vrstnem redu.
Oceno profesor vpiše z ustrezno barvo, in sicer glede na njeno vsebino: rdeča (ocena pregledne pisne naloge ali spisa), črna (druga pisna ocenjevanja znanja), modra (ustna ocena), zelena (referati, domače branje, govorne vaje, mape dosežkov …).
V primeru enodnevne odsotnosti zaradi bolezni ali celodnevnega sodelovanja pri različnih (ob)šolskih dejavnostih (npr. celodnevne ekskurzije, tekmovanja …) lahko razrednik ali mentor dejavnosti posameznika, skupino dijakov ali celoten razred po dogovoru z ravnateljem opraviči spraševanja.
V primeru odsotnosti, daljše od treh dni (daljša študijska potovanja…), je dijak lahko oproščen ocenjevanja znanja do dveh dni po končani dejavnosti, če tako določi ravnatelj.
V primeru odsotnosti posameznega dijaka, ki je daljša od enega tedna, se lahko razrednik glede rokov ocenjevanja dijakovega znanja dogovori s posameznimi profesorji in z dijakom oz. njegovimi starši.
Dijak se prijavi k izpitu s predpisano prijavnico najmanj 5 delovnih dni pred začetkom izpitnega roka, če ni določeno drugače. Odjavi se lahko najpozneje 2 delovna dneva pred izpitnim rokom.
Dijak mora biti na hodniku pred pisarno svetovalne delavke najmanj 5 minut pred začetkom nematuritetnega izpita. Če dijak zamudi največ 15 minut, lahko pristopi k izpitu; časa za pisanje se ne podaljša, razen če iz upravičenih razlogov to dovoli nadzorni učitelj.
Dijak lahko odstopi od nadaljnjega opravljanja izpita, ko se seznani z rezultati pisnega dela izpita. Če dijak k ustnemu izpitu ne pristopi ali na vprašanja ne želi odgovarjati, se ta del izpita oceni z nezadostno oceno.
Izpitno gradivo pripravi strokovni aktiv ali učitelj, ki predmet poučuje. Ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najpozneje dan pred izpitom.

Skip to content